ვიდეო დახმარება

 

სარეგისტრაციო განაცხადი

განაცხადის ელექტრონული შევსებით შემდგომში „აბონენტი“ ადასტურებს, რომ:

–ამ განაცხადში განთავსებული ინფორმაცია არის ზუსტი და უტყუარი,

რომლის ნებისმიერი სახის ცვლილების შემთხვევაში დაუყონებლივ შეატყობინებს შემდგომში „ოპერატორს“

–„ოპერატორს" ანიჭებს უფლებამოსილებას შეინახოს , დაამუშაოს და განათავსოს ელ. ბაზაში მის მიერ მოწოდებული

ხელშეკრულებით განსაზღვრული ინფორმაცია.

–მისთვის ცნობილია იმ შესაძლო შედეგების შესახებ, რაც შეიძლება დაკავშირებული იყოს მის მიერ მცდარი,

არაზუსტი და საფუძველს მოკლებული „ინფორმაციის“ მოწოდება–განთავსების გამო.

–ამ განაცხადს ავსებს თავისი საჭიროებისათვის და არ მოქმედებს სხვა პირის/ების დავალებით.

–განაცხადის შევსების დასრულების შემდეგ დეტალურად გაეცნობა „ოპერატორის“ მიერ www.checkinfo.ge-ზე ატვირთულ

მომსახურების ხელშეკრულების პირობებს, ელექტრონული ფორმით თანხმობის შემთხვევაში შეუერთდება

ზემოხსენებულ ხელშეკრულებას და ხელშეკრულება ჩაითვლება ხელმოწერილად.

P.S. სარეგისტრაციო განაცხადში და ხელშეკრულებაში ასახული მონაცემები კონფიდენციალურია.


*: